ธกส.ปล่อยสินเชื่อ 5 พันล้าน ปล่อยกู้สู้แล้งรายละ5แสน แถมพักหนี้ให้ 1 ปี ช่วยเกษตรกร

Adminflash
Loading...

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ และโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า  ธนาคารได้จัดทำมาตรการรับมือภัยแล้งสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้ว

โดยมีทั้งหมด 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่  สินเชื่อเงินด่วนให้กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000บ อัตราดอกเบี้ย เอ็มอาร์อาร์ 7% เพื่อใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิตเพาะปลูกพืชระยะสั้น และทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ วงเงินให้สินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท ให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน  500,000 บาท ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลบ 2 หรือเท่ากับ 5%ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี และสุดท้ายเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ป้องกันไม่ให้เป็นหนี้นอกระบบ

Loading...

นายสมเกียรติกล่าวว่า มาตรการถัดมาเป็นการช่วยเหลือปรับโครงสร้างและตารางชำระหนี้ ให้ลูกหนี้ธ.ก.ส.ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยส่วนแรกหากได้เข้าโครงการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ

ซึ่งได้มีการพักชำระเงินต้นให้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.61-31 ก.ค.64 ไปแล้ว ก็จะได้รับการช่วยเหลือไปตามนั้น แต่เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ  สามารถขอขยายเวลาปรับตารางชำระ พักหนี้ได้ 1 รอบปีการผลิต

ส่วนมาตรการสุดท้าย ธ.ก.ส.จะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว และพืชไร่อื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวนา ชาวไร่ที่หว่านเมล็ดรอบแรกไปแล้ว แต่ประสบต้นกล้าแห้งตายเพราะขาดแคลนน้ำ

ซึ่งหลังจากนี้จะมีการสำรวจร่วมกันว่ามีพื้นที่ใดได้รับความเสียหายบ้าง เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำงบประมาณจัดหาเมล็ดพันธุ์สำหรับนำไปช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

 

“ขอให้เกษตรกรทั้งชาวนา ชาวไร่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเข้ามาแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน การปรับตารางการชำระหนี้ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และนอกจาก 3 มาตรการดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังได้ร่วมมือกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อจัดทำแหล่งน้ำสนับสนุนการประกอบอาชีพภาคการเกษตรอีก 6,137 ฝายด้วย”

Loading...

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook