ลูกจ้างเอกชนได้เฮ รัฐบาลเตรียมปรับเพิ่ม “เงินบำนาญประกันสังคม” และชดเชยก้อนโตหลังเกษียณ

Adminflash
Loading...

ข่าวดีของคนทำงานบริษัทเอกชน เมื่อรัฐบาลร่วมกับกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม เร่งออกกฎหมาย ดูแลลูกจ้างหลังเกษียณ

กำหนดรับเงินก้อนชดเชยตามอายุงาน พร้อมทั้งเตรียมขยายอัตราค่าชดเชยให้มากขึ้น พร้อมทั้งเดินหน้าปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่ ขยายอายุจาก 55 เป็น 60 พร้อมการันตีรับบำนาญอย่างน้อย 5 ปี ส่วนผู้ที่ถูกนายจ้างบังคับให้ออกก่อนอายุ 60 รับบำเหน็จ 10-30 เท่าของบำนาญ กระทั่งอายุครบเกณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้อง รอทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง

เรียกว่าเป็นแนวนโยบายในการดูแลความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต โดยเฉพาะลูกจ้างและพนักงานบริษัทซึ่งไม่ได้มีบำเหน็จบำนาญเหมือนกับผู้ที่รับราชการ โดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เกษียณอายุและผู้ที่ทำงานมานานแต่ถูกเลิกจ้าง

Loading...

นอกจากที่ได้ให้รายละเอียดไปข้างต้น อีกเรื่องที่น่าสนใจคือลูกจ้างบริษัทเอกชนที่เกษียณอายุยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการ “ปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม” โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้างและนายจ้างทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เป็นระบบบำนาญที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายมากที่สุด เช่น

 

การปรับสูตรการคำนวณเงินบำนาญ จากเดิมที่นำอัตราค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เปลี่ยนเป็นนำอัตราเงินเดือนตั้งแต่เริ่มทำงานจนกระทั่งสิ้นสุดการทำงานมาเฉลี่ย พร้อมทั้งนำมูลค่าเงินในอดีตแต่ละช่วงเวลามาพิจารณาและปรับเพิ่มให้เป็นปัจจุบัน

ซึ่งจะทำให้เงินบำนาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับสอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบันและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตน ก็คงต้องติดตามดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วสิทธิประโยชน์จากระบบบำนาญกองทุนประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อสรุปข้างต้นได้สำเร็จจริงหรือไม่

Loading...

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook